Privacyverklaring A.A.G.

A.A.G., gevestigd aan de Oude Tilburgsebaan 47, 5133 BD te Riel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.administratiekantoorgijbels.nl

Oude Tilburgsebaan 47

5133 BD Riel

013 530 14 84

A.A.G. is te bereiken via info@administratiekantoorgijbels.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

A.A.G. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en / of voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie, telefonisch en/of mondeling.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A.A.G. heeft via haar website en/of dienstverlening niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen / verwerken of persoonsgegevens te verzamelen / verwerken m.b.t. personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij dit voor de dienstverlening nodig is en deze personen toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@administratiekantoorgijbels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.A.G. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het wederzijds verkennen van de mogelijkheid tot het aangaan van een zakelijke relatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om onze diensten voor u te kunnen uitvoeren, zoals het laten afsluiten van overeenkomsten op het gebied van bijvoorbeeld energielevering, afvalverwerking of anderszins. A.A.G. kan dit laten doen direct door de aanbieder van deze diensten of via een tussenpartij. A.A.G. zal dit nooit doen zonder uw expliciete toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

A.A.G. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.A.G.) tussen zit. A.A.G. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 365 waarmee in de toepassing MS Acces de eerder genoemde gegevens worden vastgelegd, b.v. het eerder genoemde doel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.A.G. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. A.A.G. bewaart de eerder genoemde gegevens zolang als nodig is voor het aanbieden, verwerken of opvolgen van de door A.A.G. met u overeengekomen dienstverlening. De bewaartermijn eindigt altijd op het moment dat u expliciet verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

A.A.G. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening voor u, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie voor meer informatie hierover de cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.A.G. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@administratiekantoorgijbels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. A.A.G. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.A.G. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon of via info@administratiekantoorgijbels.nl